Елате с нас, за да опознаете Дунавското пространство, каквото никога не сте виждали досега, със своята дива природа, атракции и история. Ще преминем през най-красивите райони, исторически райони, селски райони, диви влажни зони, ще ги видим всички. Регистрирайте се за едно от събитията, които ще бъдат обявени на сайта. Местата са ограничени.

Фото галерия

Маршрути

Новини

Проект “Green Tourism Products” (Green Tour Pro) ROBG291 е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния – България.
Обща допустима стойност на проекта: 498 884.65 евро
Стойност на финансиране от ЕС: 424 850.04 евро ЕФРР

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu