Европейският парламент гласува за намаляване на въглеродните емисии с 60% до 2030 г.

на от настоящата, предложена от Европейската комисия, за намаляване на емисиите с 55% в сравнение с нивата от 1990 г.

В окончателното си гласуване по европейския закон за климата, евродепутатите решиха с 392 гласа „за“, 161 „против“ и 142 „въздържал се“, че обещанието на Европейския съюз да стане неутрален по отношение на климата до 2050 г. трябва да стане задължително. Евродепутатите също призоваха Комисията да предложи междинна цел за 2040 г. Тя ще бъде определена след оценка на въздействието, за да се гарантира, че Съюзът отговаря на параметрите, необходими за постигане на целта си за 2050 г.

Европейският парламент също така призовава за създаване на Съвет на ЕС за изменението на климата, независим научен орган, който да оценява политиките на ЕС в тази област и да наблюдава напредъка към целите.

Парламентът ще трябва да се споразумее за целта с държавите-членки на ЕС, които са разделени относно това колко амбициозна трябва да бъде целта.

Повече информация  @ https://www.green-report.ro/parlamentul-european-a-votat-reducerea-cu-60-a-emisiilor-de-gaze-pana-in-2030-cum-au-votat-europarlamentarii-romani/

Проект “Green Tourism Products” (Green Tour Pro) ROBG291 е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния – България.
Обща допустима стойност на проекта: 498 884.65 евро
Стойност на финансиране от ЕС: 424 850.04 евро ЕФРР

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu