Зелен петък - Спри! Днес колата стои неподвижно!

Бъдете отговорни за околната среда!

Зелен петък е доброволна инициатива на Министерството на околната среда, чрез която гражданите се насърчават да се откажат от петък от класическото пътуване с личен автомобил и да изберат по-малко замърсяващи или дори нулеви въглеродни отпечатъци, незамърсяващи транспортни средства: скутер, ходене, велосипед или такива, които са в обсега на всеки.

Зеления петък е покана за различен вид поведение, инициатива, която се опитва да промени манталитета! Предизвиква ни да действаме по различен начин, дори само за един ден в седмицата, за да намалим замърсяването.

Важно е да разберем в един глас, че този път ИЗБОРЪТ на всеки от нас има значение! Отиването до офиса, дома или на почивка е част от живота на всеки от нас.

Всички мислят за мобилизация, фокусирана върху ефективността, скоростта и комфорта, без да се отчита въглеродният отпечатък, който оставя на планетата: над 70% от емисиите на въглероден диоксид от транспорта идват само от пътния трафик. Всеки от нас отпечатва планетата годишно с над 7000 кг въглероден диоксид: повечето от тях произвеждаме само чрез натискане на газта на собствената си кола.

Това е денят, в който всеки от нас може да си подаде ръка, като избере екологичен транспорт.

Трябва да излезем от зоната на инерция и комфорт и да изберем да действаме по различен начин, мотивирани от ценностите, в които вярваме.

Днес викаме в един глас СТОП! Днес колата стои неподвижно!

Проект “Green Tourism Products” (Green Tour Pro) ROBG291 е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния – България.
Обща допустима стойност на проекта: 498 884.65 евро
Стойност на финансиране от ЕС: 424 850.04 евро ЕФРР

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu