Зимнича

Подробности за маршрута

Местоположение: Румъния – Телеорман
Тип маршрут: Бягане
Затруднение: Междинен
Дължина на маршрута: 5.90км

Карта на маршрута

Туристически забележителности

Археологическите разкопки при Зимнича

Разположени в най-южната точка на Румъния, включват комплекс, чието съществуване се простира през хиледолетията, от бронзовата епоха до средновековието. Тук се намира най-старата гето-дакска крепост в Мунтения, Зимнидава, която под управлението на Мирча стари става средновековна крепост Дезимникос.

П риродни забележителности в окръг Телеорман

Три кестена (с височина 17 м и обиколка 3 м, 3,30 м, съответно 2,80 м), три дъба (височини 23 м, 25м, 19 м и обиколки 4,10 м, 2,80 м и 3м), три японски салкъма (височини 22 м, 21 м, 19 м, обиколки 3,20, 2,05 м, съответно 2,25 м), единият разположен на ул. Турну Мъгуреле (дъб с височина 19,5 м, обиколка3,20 м) (източник wikipedia.org)

Природен резерват Блатото Сухая

Резерват на територията на село Сухая и защитен орнитоложки резерват, включващ 11 вида редки растения и диви птици, защитени на европейско ниво. Площта на резервата е 1455 хектара.

Проект “Green Tourism Products” (Green Tour Pro) ROBG291 е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния – България.
Обща допустима стойност на проекта: 498 884.65 евро
Стойност на финансиране от ЕС: 424 850.04 евро ЕФРР

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu